ZARZĄDZENIE NR 547/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2020 r.

Podziel się!
       
 
   

ZARZĄDZENIE NR 547/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 17 Uchwały Nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2215) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW” zwany dalej Regulaminem wbrzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 9/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

wz. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

page1image4059537040

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 1

page1image4059544816 page1image4059545104

Załącznik do zarządzenia Nr 547/20 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 października 2020 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług w zakresie odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych, w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanych EKOPORTAMI prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.

2. Odebrane w EKOPORTACH odpady są selekcjonowane, gromadzone i czasowo magazynowane zgodnie z zasadami postępowania z odpadami celem przygotowania ich do ponownego użycia, recyklingu, odzysku lub przekazania do unieszkodliwienia.

§ 2. EKOPORTY działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały Rady Miasta Szczecin regulujące sprawy gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875);

2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439);

3) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, z 2020 r. poz. 150, 284 i 875);

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

5) Uchwały Nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2215);

6) Uchwały Nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2214);

7) Uchwały Nr X/184/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych” (zm. Uchwała Nr XXII/531/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r., Uchwała Nr XXVIII/720/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.).

§ 3. Prowadzenie EKOPORTÓW powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie na czas dziesięciu lat, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonania usług świadczonych w ogólnym interesiegospodarczym (notyfikowanej jako dokument nr C(2011)9380),(2012/21/UE).

§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page2image4116480528

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 1

page2image4116488144 page2image4116488432

1) Galerii Szpargałek – rozumie się przez to integralną część systemu gospodarki odpadami, prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin w ramach i na terenie wybranych EKOPORTÓW, w której osoba upoważniona do korzystania z Galerii Szpargałek może nieodpłatnie otrzymać produkty lub części produktów;

2) komplecie – rozumie się przez to dany zestaw elementów znajdujących się w Galerii Szpargałek składający się na produkt;

3) bonie Galerii Szpargałek – rozumie się przez to dokument wydawany przez Gminę Miasto Szczecin bezpośrednio wGalerii Szpargałek na rzecz osoby upoważnionej do korzystania z Galerii Szpargałek, potwierdzający wartość różnicy między wartością zbytego na rzecz tej osoby produktu (komplet) lub części produktu a wartością dokonanej przez tę osobę na rzecz organizacji darowizny lub wartością wykorzystanego kuponu punktowego;

4) produkcie (komplet) lub części produktu – rozumie się przez to rzecz ruchomą, która wcześniej stała się odpadem, a która poprzez sprawdzenie, czyszczenie lub naprawę bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania została przygotowana do ponownego użycia tak, aby mogła być ponownie wykorzystana do tego samego celu, do którego była przeznaczona;

5) osobie upoważnionej do korzystania z Galerii Szpargałek – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

6) Książce na Wynos – rozumie się przez to integralną część systemu gospodarki odpadami, prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin w ramach i na terenie wybranych EKOPORTÓW, pełniącą funkcję nieodpłatnego miejsca udostępniania pozycji wydawniczych;

7) osobie upoważnionej do korzystania z Książki na Wynos – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

8) kuponie punktowym – rozumie się przez to dokument wydawany przez organizację na rzecz wolontariusza na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, potwierdzający wykonanie przez wolontariusza świadczenia na rzecz organizacji wpisanej na listę organizacji współpracujących, o której mowa w §11 ust. 4 pkt 4 niniejszego regulaminu;

9) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która złożyła albo w imieniu której złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin;

10) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje na rzecz organizacji świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie, iotrzymuje od tej organizacji kupony punktowe. Szczegółowe zasady wydawania wolontariuszom przez organizacje kuponów punktowych, określa zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych;

11) organizacji – rozumie się przez to organizację pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego, z siedzibą na terenie Gminy Miasto Szczecin lub działającą na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Szczecin lub wpisaną na listę organizacji współpracujących, o której mowa w §12 ust. 4 pkt 4;

12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne wskazane w katalogu odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

13) zanieczyszczonym odpadzie lub jego stanie uniemożliwiającym przyjęcie – rozumie się przez to: zawilgocenie, stan rozkładu, zmieszanie z frakcją mineralną, zanieczyszczenie smarami lub olejami, skażenie wydzielinami iwydalinami stwarzającymi zagrożenie sanitarno –

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page3image4058989056

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 2

page3image4058996704 page3image4058996992

epidemiologiczne, jeżeli odpady nie zostały zabezpieczone zgodnie z wymogami przewidzianymi w odrębnych przepisach;

14) odpadach budowlano – rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady budowlane, które zostały wytworzone przez mieszkańca w trakcie przeprowadzanych w gospodarstwie domowym drobnych pracach remontowych takich jak: malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie, wymiana podłóg, wykładzin i oklein, stolarki budowlanej oraz bieżącej konserwacji, modernizacji pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Rozdział 2. Obsługa punktów

§ 5. 1. W EKOPORTACH przyjmowane są od mieszkańców Gminy Miasto Szczecin dostarczone przez nich własnym transportemi na ich koszt, selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

2. EKOPORTY są samoobsługowymi punktami, w których przyjmowane są od mieszkańców wyłącznie odpady wymienione w § 6 niniejszego Regulaminu z ograniczeniem, w zależności od warunków technicznych i możliwości magazynowania odpadów na terenie EKOPORTU.

3.EKOPORTY zlokalizowane są na terenie Gminy Miasto Szczecin. Informacje ozasadach funkcjonowania EKOPORTÓW, ich lokalizacji, dojeździe, godzinach otwarcia, kontakcie z pracownikami obsługi itp. zawarte są na stronach internetowych: www.ecoszczecin.pl, www.ekoporty.szczecin.pl, www.zuk.szczecin.pl.

4. EKOPORTY oznaczone są poprzez zamontowanie na ich terenie tablic informacyjnych, na których umieszczany jest m.in.: wykaz przyjmowanych selektywnie zebranych odpadów.

§ 6. W EKOPORTACH przyjmowane są niżej wymienione rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

1) papier, w tym opakowania z papieru lub tektury, gazety, papier pakowy;

2) metale, w tym folia aluminiowa;

3) tworzywa sztuczne, w tym butelki po napojach (PET), opakowania po gospodarczej, kosmetykach, przeźroczysta folia;

4) szkło, w tym szklane opakowania po kosmetykach;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) tekstylia i odzież, w tym tkaniny dekoracyjne i użytkowe; 8) czerstwe pieczywo;

środkach

chemii

9)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe wgospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi;

10) leki i opakowania po lekach;
11) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym:

  1. a)  opakowania po środkach ochrony roślin,
  2. b)  resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
  3. c)  opakowania po truciznach, klejach, lepiszczach i konserwantach, substancje do wywabiania plam,
  4. d)  pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji,
  5. e)  zbiorniki po aerozolach, helu i opakowania po nich;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page4image4142444384

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 3

page4image4142452064 page4image4142452352

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: a) urządzenia gospodarstwa domowego,
b) sprzęt audiowizualny,
c) sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, d) sprzęt oświetleniowy,

e) narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyłączeniem przemysłowych),

f) elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem elektrycznym; 13) zużyte kartridże i tonery;
14) nośniki danych, w tym kasety, dyskietki, dyski, płyty;
15) świetlówki i żarówki;

16) zużyte baterie i akumulatory;
17) przepracowane oleje smarowe;
18) zużyte, przeterminowane gaśnice samochodowe; 19) zużyte opony samochodowe;
20) odpady budowlano – rozbiórkowe, w tym:

a) odpady mineralne (beton, gruz, glazura, terakota, elementy wyposażenia sanitarnego, itp.),

b) materiały konstrukcyjne zawierające gipsy techniczne (płyty gipsowo – kartonowe, płyty gipsowo – wiórowe),

c) wielkogabarytowe elementy wyposażenia mieszkań z drewna naturalnego (np. ramy okienne pozbawione szyb), w tym wykonane z płyt wiórowych,

d) odpady drobne – zmieszane, nie rozdzielone na frakcje rodzajowe (tapety, okleiny, stelaże, panele, kasetony, zużyte folie malarskie itp.),

e) materiały izolacyjne (wełna mineralna, pianki i wykładziny izolacyjne).

§7.Odpady wskazane w§6 są przekazywane przez mieszkańców na zasadach określonych w Uchwale Nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020r. poz. 2214).

Rozdział 3. Zasady świadczenia usług

§ 8. Odpady wskazane w §6 odbierane są od mieszkańca w sposób, w ilości i na zasadach określonych w Uchwale Nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych odpadów, wzamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2215).

§9.1.Rodzaje odpadów wymienione w§6pkt11,17 i18 przyjmowane sąwEKOPORTACH wyłącznie wszczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili jego przyjęcia.

2. Rodzaje odpadów wymienione w § 6 pkt 12 przyjmowane są w EKOPORTACH zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3. Odpady budowlano – rozbiórkowe przyjmowane są wyłącznie w wytypowanych EKOPORTACH:

1) po wysegregowaniu na frakcje wymienione w § 6 pkt 20;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page5image4144198160

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 4

page5image4144206096 page5image4144206384

2) w maksymalnej jednorazowo ilości 125 kg albo 240 l.

4. Zużyte opony, których mowa w § 6 pkt 19, przyjmowane są w ilości nie większej niż 4 sztuki opon w danym roku kalendarzowym od każdego mieszkańca będącego właścicielem samochodu osobowego zarejestrowanego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

5. Mieszkaniec w celu skorzystania z uprawnienia do przekazania zużytych opon zobowiązany jest do wykazania się dokumentem potwierdzającym prawo własności pojazdu, o którym mowa w ust. 4.

6.W wytypowanych EKOPORTACH przyjmowane są przedmioty gospodarstwa domowego, niebędące odpadami do powtórnego wykorzystania przez mieszkańców lub podmioty mające status instytucji pożytku publicznego.

7. Wstęp na teren EKOPORTU oprócz pracowników EKOPORTU ma wyłącznie mieszkaniec. Pracownik EKOPORTU jest uprawniony i zobowiązany do weryfikowania posiadania przez osobę statusu mieszkańca przed wejściem na teren EKOPORTU.

8. Mieszkaniec, w celu skorzystania z uprawnienia do magazynowania na terenie EKOPORTU, zobowiązany jest przed przekazaniem odpadów do okazania pracownikowi EKOPORTU:

a)w przypadku mieszkańca zamieszkującego wzabudowie jednorodzinnej – dokument złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z potwierdzeniem jej złożenia w Gminie Miasto Szczecin,

b) w przypadku mieszkańca zamieszkującego w zabudowe wielorodzinnej – informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ujętej w ostatnio otrzymanym od Wspólnoty Mieszkaniowej, Zarządcy nieruchomości, Spółdzielni Mieszkaniowej, dokumencie określającym wysokość opłaty za używanie danego lokalu mieszkalnego mieszkańca lub inny równoważny dokument wskazujący na złożenie w imieniu właściciela zamieszkiwanej nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin.

9. Mieszkaniec przed przekazaniem odpadów do magazynowania na terenie EKOPORTU okazuje pracownikowi EKOPORTU odpady, które zamierza przekazać, anastępnie umieszcza odpady w wyznaczonych do tego celu miejscach, w kontenerach albo pojemnikach.

10. Pracownik EKOPORTU zobowiązany jest do zweryfikowania i kwalifikacji rodzaju odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańca przed ich przekazaniem do magazynowania na terenie EKOPORTU.

11. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację przyjmowanych od mieszkańców odpadów obciąża pracownika EKOPORTU.

12. Pracownik EKOPORTU odmawia przyjęcia przekazywanych przez mieszkańca odpadów:

1) jeżeli nie pochodzą one z gospodarstwa domowego w szczególności, jeśli ich ilość, skład i charakter wskazują jednoznacznie na pochodzenie z działalności gospodarczej;

2) jeżeli nie mogą zostać jednoznacznie zidentyfikowane w chwili ich przyjęcia;

3) jeżeli są zanieczyszczone lub znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich magazynowanie na terenie EKOPORTÓW;

4) nie wymienionych w §6;
5) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

czasowe

§ 10. 1. Na terenie EKOPORTÓW odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach lub pojemnikach oznaczonych nazwą rodzajową i kodami odpadów.

2. Pracownicy EKOPORTÓW prowadzą ewidencję ilościowo – jakościową przyjętych odpadów.

3.Zmagazynowane selektywnie zebrane odpady sukcesywnie przekazywane są do zagospodarowania uprawnionym podmiotom, przy czymobrót odpadami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page6image4146202384

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 5

page6image4146210320 page6image4146210608

4.W EKOPORTACH niesą wydawane poświadczenia lub inne dokumenty dla mieszkańca przekazującego selektywnie zebrane odpady komunalne.

Rozdział 4.
Ogólne zasady funkcjonowania Galerii Szpargałek, Książki Na Wynos i współpracy z Organizacjami

§ 11. 1. W ramach działalności Książki na Wynos osoba upoważniona do korzystania z tej części zasobu może nieodpłatnie pozostawić, zamienić, zabrać znajdującą się w danym momencie w zbiorze pozycję wydawniczą, bez ograniczeń ilościowych.

2. Działalność Galerii Szpargałek oparta jest na możliwości nieodpłatnego zbycia na rzecz osoby upoważnionej do korzystania z jej zasobów dowolnych produktów (komplet) lub części produktów, po dokonaniu przez tę osobę na rzecz wybranej organizacji darowizny pieniężnej, rzeczowej lub wykonaniu na rzecz organizacji świadczenia jako wolontariusz.

3.Dowodem potwierdzającym dokonanie darowizny lub wykonanie świadczenia opisanego w ust. 2 jest odpowiednio dokument przelewu, dowód wpłaty gotówkowej, kupon punktowy, bon Galerii Szpargałek. Bon Galerii Szpargałek wydawany jest na wyraźne żądanie osoby upoważnionej do korzystania z Galerii Szpargałek.

4.Zbycie produktów (komplet) lub części produktów Galerii Szpargałek następuje według następujących zasad:

1) wartość produktu (komplet) lub części produktu oceniana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poprzez punktację, gdzie wartość 1 (jednego) punktu odpowiada wartości 1 (jednego) złotego;

2) wartość punktowa zbywanych produktów (komplet) lub ich części nie może być wyższa niż wartość darowizny dokonanej przez osobę upoważnioną do korzystania z Galerii Szpargałek liczoną wzłotych lub wartość posiadanego przez tę osobę kuponu punktowego. Wartość niewykorzystanych kuponów punktowych sumuje się;

3) wartość punktowa znajdującego się w Galerii Szpargałek produktu (komplet) lub części produktu jest wartością minimalną;

4) lista współpracujących z Galerią Szpargałek organizacji jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zuk.szczecin.pl, www.ekoporty.szczecin.pl oraz wywieszana w Galerii Szpargałek;

5) zestawienie produktów (komplet) lub części produktów dostępnych w Galerii Szpargałek udostępniana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ekoporty.szczecin.pl.

5. Otrzymane w Galerii Szpargałek produkty (komplet) lub części produktów:

1) nie są traktowane jako zakupione, nie podlegają gwarancji ani rękojmi;

2) mogą podlegać zwrotowi jako odpad komunalny w ramach gminnego funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych EKOPORTÓW;

3) po zwróceniu nie są wymieniane na inne i tracą swoją wartość punktową.

§12.Szczegółowe zasady funkcjonowania Galerii Szpargałek, Książki na Wynos, októrych mowa w§11oraz warunki współpracy zorganizacjami reguluje Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page7image4144330160

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 6

page7image4144338096 page7image4144338384

page8image4142711280

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE Dane podpisywanego dokumentu

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Typ dokumentu Zarządzenie

Numer dokumentu 547/20

Data dokumentu 2020-10-22

Organ wydający Prezydent Miasta Szczecin

Przedmiot regulacji w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Identyfikator dokumentu E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D

Podpis:

Sygnatura Signature-1722088525

Numer seryjny 57F952ACB3A70DE73108CE987B34D969

Osoba podpisująca Krzysztof Soska\; Gmina Miasto Szczecin

Instytucja Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość Szczecin

Województwo zachodniopomorskie

Kraj PL

Data złożenia podpisu 2020-10-22 09:37:00

Zakres podpisu Kontrasygnata – z wyłączeniem daty i numeru

Wystawca certyfikatu VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

page8image4144552288

Id: E27FFAA5-76BB-4F06-A065-984D830D152D. podpisany

Strona 7