ZARZĄDZENIE NR 9/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Podziel się!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz §10 Uchwały Nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2015 r. poz. 1544, 2837 i 4627 oraz z 2016 r. poz. 3027), zarządzam co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW” zwany dalej Regulaminem w brzmieniu
stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych
w Szczecinie.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds.
komunalnych.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 344/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych – EKOPORTÓW.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/18
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 stycznia 2018 r.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
gminnego systemu punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług w zakresie odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych w tym odpadów niebezpiecznych, w gminnych punktach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zwanych EKOPORTAMI prowadzonych przez Zakład Usług
Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.
2. Odebrane w EKOPORTACH odpady są selekcjonowane, gromadzone i czasowo
magazynowane zgodnie z zasadami postępowania z odpadami celem przygotowania ich do
ponownego użycia, recyklingu, odzysku lub przekazania do unieszkodliwienia.
§ 2. EKOPORTY działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały Rady Miasta
Szczecin regulujące sprawy gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Szczecin, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z 2015 r. poz. 122
i 1936, z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056);
2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289 i 2056);
3) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 2056);
4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909);
5) Uchwały Nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r.
poz. 1544, 2837 i 4627 oraz z 2016 r. poz. 3027);
6) Uchwały Nr X/184/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji
samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia
jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych” (zm. Uchwała Nr XXII/531/16 Rady
Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r., Uchwała Nr XXVIII/720/17 Rady Miasta Szczecin
z dnia 28 marca 2017 r.).
§ 3. Prowadzenie EKOPORTÓW powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie na
czas 10 lat, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej
przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (notyfikowanej jako dokument nr C(2011)9380),(2012/21/UE).
§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) bonie Galerii Szpargałek – rozumie się przez to dokument wydawany przez Gminę Miasto
Szczecin bezpośrednio w Galerii Szpargałek na rzecz osoby upoważnionej do korzystania
z Galerii Szpargałek, potwierdzający wartość różnicy między wartością zbytego na jego rzecz
produktu (komplet) lub części produktu a wartością dokonanej przez niego na rzecz organizacji
darowizny lub wartością wykorzystanego kuponu punktowego;
2) Galerii Szpargałek – rozumie się przez to integralną część systemu gospodarki odpadami,
prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin w ramach i na terenie wybranych EKOPORTÓW,
w której osoba upoważniona do korzystania z Galerii Szpargałek może nieodpłatnie otrzymać
produkty lub części produktów;
3) komplecie – rozumie się przez to dany zestaw elementów znajdujących się w Galerii Szpargałek
składający się na produkt;
4) Książce na Wynos – rozumie się przez to integralną część systemu gospodarki odpadami,
prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin w ramach i na terenie wybranych EKOPORTÓW,
pełniącą funkcję nieodpłatnego miejsca udostępniania pozycji wydawniczych;
5) kuponie punktowym – rozumie się przez to dokument wydawany przez organizację na rzecz
wolontariusza na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
w Szczecinie, potwierdzający wykonanie przez wolontariusza świadczenia na rzecz organizacji
wpisanej na listę organizacji współpracujących o której mowa w §10 ust. 4 pkt 4;
6) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę fizyczną, prowadzącą na terenie Gminy Miasto Szczecin
gospodarstwo domowe;
7) odpadach biodegradowalnych – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji;
8) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to pochodzące z gospodarstw domowych odpady
niebezpieczne wskazane w katalogu odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), oznaczone
symbolem * przy kodzie rodzaju odpadów i wykazujące co najmniej jedną z właściwości
określoną w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach np.: utleniające, wybuchowe, łatwopalne,
drażniące, toksyczne, żrące itp.;
9) odpadach budowlano – rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady budowlane, które zostały
wytworzone przez mieszkańca w trakcie przeprowadzanych w gospodarstwie domowym
drobnych pracach remontowych takich jak: malowanie, tynkowanie, tapetowanie, ocieplanie,
wymiana podłóg, wykładzin i oklein, stolarki budowlanej, oraz bieżącej konserwacji, modernizacji
pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych;
10) organizacji – rozumie się przez to organizację pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność
pożytku publicznego, z siedzibą na terenie Gminy Miasto Szczecin lub działającą na rzecz
mieszkańców Gminy Miasto Szczecin lub wpisaną na listę organizacji współpracujących, o której
mowa w §10 ust. 4 pkt 4;
11) osobie upoważnionej do korzystania z Galerii Szpargałek – rozumie się przez to osobę
fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
12) osobie upoważnionej do korzystania z Książki na Wynos – rozumie się przez to osobę
fizyczną posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną,
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
13) produkcie (komplet) lub części produktu – rozumie się przez to rzecz ruchomą, która
wcześniej stała się odpadem, a która poprzez sprawdzenie, czyszczenie lub naprawę bez
jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania została przygotowana do ponownego
użycia tak, aby mogła być ponownie wykorzystana do tego samego celu, do którego była
przeznaczona;
14) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje na rzecz organizacji świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i otrzymuje od tej organizacji
kupony punktowe. Szczegółowe zasady wydawania wolontariuszom przez organizacje kuponów
punktowych, określa zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych;
15) zanieczyszczonym odpadzie lub jego stanie uniemożliwiającym przyjęcie – rozumie się
przez to: zawilgocenie, stan rozkładu, zmieszanie z frakcją mineralną, zanieczyszczenie smarami
lub olejami, skażenie wydzielinami i wydalinami stwarzającymi zagrożenie sanitarno –
epidemiologiczne, jeżeli odpady nie zostały zabezpieczone zgodnie z wymogami
przewidzianymi w odrębnych przepisach.
Rozdział 2.
Obsługa punktów
§ 5. 1. W EKOPORTACH przyjmowane są od mieszkańców Gminy Miasto Szczecin dostarczone
przez nich własnym transportem i na ich koszt, selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
z gospodarstw domowych.
2. EKOPORTY są samoobsługowymi punktami, w których przyjmowane są wyłącznie odpady
wymienione w § 6 Regulaminu, w zależności od warunków technicznych i możliwości
magazynowania odpadów.
3. EKOPORTY zlokalizowane są na terenie Gminy Miasto Szczecin. Informacje o zasadach
funkcjonowania EKOPORTÓW, ich lokalizacji, dojeździe, godzinach otwarcia, kontakcie
z pracownikami obsługi itp. zawarte są na stronach internetowych: www.zuk.szczecin.pl ,
www.ecoszczecin.pl.
4. EKOPORTY oznaczone są poprzez zamontowanie na ich terenie tablic informacyjnych, na
których umieszczany jest m.in. wykaz przyjmowanych selektywnie zebranych odpadów oraz godzin
ich otwarcia.
§ 6. W EKOPORTACH przyjmowane są niżej wymienione rodzaje selektywnie zebranych
odpadów komunalnych:
1) Odpady opakowaniowe, w szczególności:
a) szklane po środkach spożywczych,
b) z tworzyw sztucznych po środkach spożywczych i chemii gospodarstwa domowego,
c) wielomateriałowe po środkach spożywczych,
d) foliowe,
e) papierowe w tym kartony,
f) opakowania metalowe;
2) Odpady wielkogabarytowe, w szczególności:
a) dywany i wykładziny podłogowe,
b) meble,
c) przedmioty i sprzęty stanowiące wyposażenie gospodarstwa domowego;
3) Odpady biodegradowalne, w szczególności:
a) w okresie styczeń – luty choinki naturalne,
b) przez cały rok: odpady zielone (trawa, gałęzie, liście, spady),
c) czerstwe pieczywo,
d) makulatura;
4) Zużyte opony;
5) Przeterminowane leki i opakowania po nich;
6) Chemikalia i opakowania po nich, w szczególności:
a) środki ochrony roślin,
b) opakowania po środkach medycznych,
c) opakowania po farbach, klejach, lepiszczach, impregnatach,
d) gaśnice samochodowe;
7) Przepracowane oleje silnikowe, smarowe;
8) Zużyte baterie i akumulatory;
9) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w szczególności:
a) urządzenia gospodarstwa domowego,
b) sprzęt audiowizualny,
c) sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
d) sprzęt oświetleniowy,
e) narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyłączeniem przemysłowych),
f) elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem elektrycznym;
10) Świetlówki i żarówki;
11) Nośniki danych (kasety, dyskietki, dyski, płyty);
12) Zużyte tonery i kartridże;
13) Tekstylia, w szczególności:
a) odzież,
b) tkaniny dekoracyjne i użytkowe;
14) Odpady budowlano – rozbiórkowe, w szczególności:
a) odpady mineralne (beton, gruz, glazura, terakota, elementy wyposażenia sanitarnego, itp.),
b) materiały konstrukcyjne zawierające gipsy techniczne (płyty gipsowo – kartonowe, płyty
gipsowo – wiórowe),
c) wielkogabarytowe elementy wyposażenia mieszkań z drewna naturalnego (np. ramy okienne
pozbawione szyb) w tym wykonane z płyt wiórowych,
d) odpady drobne – zmieszane, nie rozdzielone na frakcje rodzajowe (tapety, okleiny, stelaże,
panele, kasetony, zużyte folie malarskie itp.),
e) materiały izolacyjne (wełna mineralna, pianki i wykładziny izolacyjne).
§ 7. Osobami uprawnionymi do przyjmowania odpadów są wyłącznie pracownicy
EKOPORTÓW.
Rozdział 3.
Zasady świadczenia usług
§ 8. 1. Rodzaje odpadów wymienione w § 6 pkt 5 i 6 przyjmowane są w EKOPORTACH
wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną etykietę
umożliwiającą jednoznaczną identyfikacje odpadu w chwili jego przyjęcia.
2. Rodzaje odpadów wymienione w § 6 pkt 9 przyjmowane są w EKOPORTACH zgodnie
z zasadami i na warunkach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
3. Odpady budowlano – rozbiórkowe przyjmowane są wyłącznie w wytypowanych
EKOPORTACH:
1) po wysegregowaniu na frakcje wymienione w § 6 pkt 14;
2) w limitowanej ilości odpowiadającej objętości do 240 l lub masie do 125 kg.
4. W wytypowanych EKOPORTACH przyjmowane są przedmioty gospodarstwa domowego
niebędące odpadami, do powtórnego wykorzystania przez mieszkańców lub podmioty mające status
instytucji pożytku publicznego.
5. W EKOPORTACH nie są przyjmowane odpady dostarczone przez mieszkańca:
1) jeżeli nie pochodzą one z gospodarstwa domowego w szczególności, jeśli ich ilość, skład
i charakter wskazują jednoznacznie na pochodzenie z działalności gospodarczej;
2) jeżeli nie mogą zostać jednoznacznie zidentyfikowane w chwili ich przyjęcia;
3) jeżeli są zanieczyszczone lub znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich czasowe
magazynowanie na terenie EKOPORTÓW;
4) nie wymienione w § 6;
5) zmieszane odpady komunalne.
6. W przypadku dostarczenia przez mieszkańca selektywnie zebranych odpadów komunalnych
w ilości wskazującej na pochodzenie z działalności gospodarczej, lub o charakterze mogącym
sugerować na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe, pracownicy EKOPORTÓW mają
prawo żądać od mieszkańca złożenia pisemnego oświadczenia. Treść oświadczenia stanowi Załącznik
do Regulaminu.
§ 9. 1. Na terenie EKOPORTÓW odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach lub
pojemnikach oznaczonych nazwą rodzajową i kodami odpadów.
2. Dostarczone przez mieszkańca selektywnie zebrane odpady przed ich magazynowaniem
podlegają identyfikacji przez pracownika EKOPORTU.
3. Pracownicy EKOPORTÓW prowadzą ewidencję ilościowo – jakościową przyjętych odpadów.
4. Zmagazynowane selektywnie zebrane odpady sukcesywnie przekazywane są do
zagospodarowania uprawnionym podmiotom, przy czym obrót odpadami odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. W EKOPORTACH nie są wydawane poświadczenia lub inne dokumenty dla mieszkańca
przekazującego selektywnie zebrane odpady.
Rozdział 4.
Ogólne zasady funkcjonowania Galerii Szpargałek, Książki Na Wynos i współpracy
z Organizacjami
§ 10. 1. W ramach działalności Książki na Wynos osoba upoważniona do korzystania z Książki na
Wynos może nieodpłatnie pozostawić, zamienić, zabrać znajdującą się w danym momencie w zbiorze
Książki na Wynos pozycję wydawniczą, bez ograniczeń ilościowych.
2. Działalność Galerii Szpargałek oparta jest na możliwości nieodpłatnego zbycia na rzecz osoby
upoważnionej do korzystania z Galerii Szpargałek znajdujących się w jej zbiorach dowolnych
produktów (komplet) lub części produktów, po dokonaniu przez tę osobę na rzecz wybranej
organizacji darowizny pieniężnej, rzeczowej lub wykonaniu na rzecz organizacji świadczenia jako
wolontariusz.
3. Dowodem potwierdzającym dokonanie darowizny lub wykonanie świadczenia opisanego
w ust. 2 jest odpowiednio dokument przelewu, dowód wpłaty gotówkowej, kupon punktowy, bon
Galerii Szpargałek. Bon Galerii Szpargałek wydawany jest na wyraźne żądanie osoby upoważnionej
do korzystania z Galerii Szpargałek.
4. Zbycie produktów (komplet) lub części produktów Galerii Szpargałek następuje według
następujących zasad:
1) wartość produktu (komplet) lub części produktu oceniana jest przez Zakład Usług Komunalnych
w Szczecinie poprzez punktację, gdzie wartość 1 (jednego) punktu odpowiada wartości
1 (jednego) złotego;
2) wartość punktowa zbywanych produktów (komplet) lub ich części nie może być wyższa niż
wartość darowizny dokonanej przez osobę upoważnioną do korzystania z Galerii Szpargałek
liczoną w złotych lub wartość posiadanego przez tę osobę kuponu punktowego. Wartość
niewykorzystanych kuponów punktowych sumuje się;
3) wartość punktowa znajdującego się w Galerii Szpargałek produktu (komplet) lub części produktu
jest wartością minimalną;
4) lista współpracujących z Galerią Szpargałek organizacji jest podawana do publicznej wiadomości
na stronie internetowej www.zuk.szczecin.pl, www.ecoszczecin.pl , www.ekoporty.szczecin.pl
oraz wywieszana w Galerii Szpargałek;
5) zestawienie produktów (komplet) lub części produktów dostępnych w Galerii Szpargałek
udostępniana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ekoporty.szczecin.pl.
5. Otrzymane w Galerii Szpargałek produkty (komplet) lub części produktów:
1) nie są traktowane jako zakupione, nie podlegają gwarancji ani rękojmi;
2) mogą podlegać zwrotowi jako odpad komunalny w ramach gminnego funkcjonowania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych EKOPORTÓW;
3) po zwróceniu nie są wymieniane na inne i tracą swoją wartość punktową.
§ 11. Szczegółowe zasady funkcjonowania Galerii Szpargałek, Książki na Wynos, o których
mowa w § 10 oraz warunki współpracy z organizacjami reguluje Zarządzenie Dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych w Szczecinie.
Załącznik
do Regulaminu FUNKCJONOWANIA gminnego systemu punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych – EKOPORTÓW
OŚWIADCZENIE
Szczecin, dn.
Ja, …………………….., zamieszkały w Szczecinie przy ul. …………………., oświadczam, że
źródłem pochodzenia dostarczonych selektywnie zebranych odpadów komunalnych rodzaju:
1. …………………………………………………………………………….w ilości……………….
2. ………………………………………………………………………w ilości……………….
3. …………………………………………………………………………….w ilości……………….
do EKOPORTU przy ul. ……………………………..jest prowadzone przeze mnie na terenie
Gminy Miasto Szczecin gospodarstwo domowe.
………………………………………….
podpis mieszkańcaDokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-138616040
Imię: PIOTR
Nazwisko: KRZYSTEK
Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu: 9 stycznia 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument