System miniEkoport

Podziel się!
       
 
   

Wykaz aptek uczestniczących w gminnym systemie zbiórki przeterminowanych leków
pochodzących od mieszkańców mini Ekoport

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ZBIÓRKI

prowadzonej w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

oraz

Insntrukcja prawidłowego korzystania ze specjalistycznego pojemnika PM09

 • Ø  Pojemniki służą standaryzacji systemu zbiórki oraz bezpiecznemu magazynowaniu zebranych leków. System obejmuje również nieodpłatny odbiór zmagazynowanych lekarstw przez Operatora – wskazanego przez Gminę Miasto Szczecin – w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Ø  Pojemnik ma służyć zbierania przeterminowanych leków pochodzących wyłącznie od mieszkańców. Nie można go wykorzystywać do zbiórki innych odpadów powstających na terenie placówki, w tym leków pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej przez aptekę.
 • Ø  Pojemnik jest wyposażony w kluczyk, który zostaje przekazany do dyspozycji personelu placówki. W celu bezpieczeństwa pojemnik powinien być zawsze zamknięty, tak aby uniemożliwić dostęp do zmagazynowanych odpadów nieupoważnionym osobom (w tym dzieciom).
 • Ø   Pojemnik jest oznakowany naklejką z nazwą własną systemu (symbol mini Ekoport) oraz z informację o jego przeznaczeniu. Dodatkowe naklejki o treści „ TU PRZYJMUJEMY PRZETERMINOWANE LEKI” zostaną rozdysponowane do samodzielnego umieszczenia przez Właściciela  placówki, w miejscu widocznym dla klientów.
 • Ø  Miejsce ustawienia pojemnika i oznakowania placówki:
  • a)  Pojemnik można ustawić w części publicznej przeznaczonej dla klienta – w tym przypadku ze względów bezpieczeństwa wymagane jest bezwarunkowo zamknięcie pojemnika na kluczyk, a także zabezpieczenie pojemnika przed kradzieżą i wyniesieniem go wraz z zawartością
  • b) Właściciel będzie mógł ustawić w części apteki niedostępnej dla klienta, ale w miejscu dla niego widocznym, – miejsce sugerowane
  • c)  Oznakowanie placówki dodatkową naklejką informacyjna dla mieszkańców – do umieszczenia w miejscu widocznym takim jak  witryna, szyba, drzwi, etc.
 • Ø  Po zapełnieniu się worka/ wiaderka umieszczonego wewnątrz pojemnika, personel ma obowiązek opróżnić go do opakowania zbiorczego, a następnie ponownie umieścić pusty na swoim miejscu w obudowie.
  • §  Zebrane leki – w celu osiągnięcia maksimum logistycznego – powinny zostać przepakowane do opakowania zbiorczego o większej objętości (np. worek foliowy 120 l lub karton odpowiadający tej objętości). Łączna waga zbiorczego opakowania nie może przekraczać  20 kg.
  • §  Po osiągnięciu maksimum logistycznego przedstawiciel apteki zadzwoni do przedstawiciela ZUK (Operator), celem ustalenia terminu odbioru zebranych leków.
  • §  Zaleca się regularne informowanie Operatora o stanie zbiórki, ponieważ ze względów technicznych każdorazowy odbiór odpowiada ustalonemu maksimum logistycznemu.  
  • §  W przypadku zmagazynowania większej ilości leków, zostaną one odebrane w kolejnym cyklu odbioru.    
 • Ø  Przeterminowane lekarstwa pochodzące od mieszkańców są odpadem komunalnym z grupy 20, dlatego  zgodnie z ustawą  o odpadach Operator nie wystawi Karty Przekazania Odpadów, tj. dokumentów stosowanych w obrocie odpadami na potrzeby ewidencji i sprawozdawczości.  Jednak dla celów kontrolnych Operator oświadcza że:
  • · posiada stosowne decyzje administracyjne i na podstawie § 2 ust 3 a i e Uchwały Nr LII/1368/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010  został powołany do koordynacji zbiórki leków w ramach utrzymania wyznaczonych punktów zbiórki odpadów problemowych oraz  nadzoruje  i kontroluje przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przed odpadami na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • · wszystkie odebrane z apteki leki zostaną przekazane  do unieszkodliwienia wg zasad określonych przepisami szczegółowymi prawa powszechnego (ustawy), na podstawie  umów zawartych  z uprawnionymi podmiotami. System finansowany z budżetu miasta.

UWAGA- Igły, strzykawki i inne elementy służącymi iniekcji – nowe lub
zużyte
– środki czystości i higieny osobistej (np. pieluchy, pielucho-majtki,
tampony, wkładki)
Są to odpady
należące do grupy odpadów medycznych,
mogą być skażone materiałem biologicznym.

Odpady medyczne powinny być zabierane do utylizacji przez osoby świadczące usługi medyczne w domach pacjentów, a przypadku powstawania tych odpadów podczas zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgnacyjnych wykonywanych samodzielnie przez mieszkańca w domu, powinny być zabezpieczone i wyrzucone do zwykłego pojemnika na zmieszane odpady komunalne, skąd trafią bezpośrednio do instalacji termicznego unieszkodliwienia odpadów lub na składowisko. Dla tego rodzaju odpadów powstających w gospodarstwach domowych, obecnie nie  przewiduje się  innego sposobu postępowania i unieszkodliwienia.

Prosimy nie lokować w pojemnikach na przeterminowane leki odpadów wyżej wymienionych !!!

– zużyte opatrunki, gaziki, plastry, podkłady
– zużyte paski testowe.

Specjalistyczny pojemnik

Zakład Usług Komunalnych przekazał aptekom uczestniczącym w systemie zbiórki specjalistyczny pojemnik oznakowany logotypem „mini Ekoport” przeznaczony do zbiórki przeterminowanych leków gromadzonych na terenie placówki aptecznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Pojemnik na odpady medyczne

Dane techniczne

 • 1.  Materiał: blacha
 • 2.  Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
 • 3.  Malowanie: proszkowe
 • 4.  Wymiary: wysokość 80 cm, średnica 34 cm
 • 5.  Zabezpieczenie pojemnika: zamykany na klucz.
 • 6.  Pojemnik wyposażony w wewnętrzną obejmę podtrzymującą wiaderko (z możliwością umiejscowienia worka foliowego).
 • 7.  Kolor : biały,
 • 8.  Oznakowanie i napisy na naklejce dostosowanej do pojemnika
  • 1)  logotyp mini Ekoport
  • 2)   logotyp Gryf szczeciński
  • 3)  Logotyp Zakładu Usług KomunalnychOperatora Systemu