Co przyjmują Ekoporty?

Podziel się!
       
 
   

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem odpadów komunalnych przyjmowanych w szczecińskich Ekoportach (czytaj dalej)

Odpady opakowaniowe po środkach spożywczych, chemii gospodarczej i spożywczej

·

·

·

·

·

·

Opakowania ze szkła
Opakowania papierowe w tym karton
Opakowania z metali
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania foliowe
Opakowania wielomateriałowe
Odpady wielkogabarytowe

·

·

·

·

Meble
Dywany i wykładziny podłogowe
Drewniane elementy wyposażenia mieszkań (np. ramy okienne bez szyb)
Przedmioty i sprzęty stanowiące wyposażenie gospodarstwa domowego
Odpady biodegradowalne

·

·

·

·

·

 
 
Czerstwe pieczywo
Drewniana elementy wyposażenia mieszkań
Makulatura
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego – AGD
Sprzęt audiowizualny
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
Sprzęt oświetleniowy
Narzędzia
Zabawki elektryczne i elektroniczne
Odpady niebezpieczne

·

·

·

·

·

·

·

Środki ochrony roślin i opakowania po nich
Zużyte baterie i akumulatory
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Inne – odpady problemowe

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Zużyte tonery i kartridże
Zużyte opony od samochodów osobowych
Przeterminowane leki i opakowania po nich z wyłączeniem odpadów medycznych pochodzących z leczenia ambulatoryjnego
Przepracowane oleje silnikowe, smarowe
Tekstylia
Nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki)

 

Czego nie przyjmujemy w EKOPORTACH ?

odpadów z poza listy (wymienionej powyżej),

– zmieszanych odpadów komunalnych – te deponujemy w pojemnikach na śmieci ustawionych na terenie posesji,

odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu elementów infrastruktury technicznej nieruchomości, kwalifikowanych jako odpady z grupy 17 – odpady te nie wchodzących w zakres świadczonych usług w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.